OFERTA CURSOS 100% SUBVENCIONATS

OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

Certificat de Professionalitat amb l'objectiu d'aprendre Distribuir , reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes...

OFERTA CURSOS 100% SUBVENCIONATS

OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT DE DADES I DOCUMENTS

Certificat de Professionalitat amb l'objectiu d'aprendre a realitzar operacions de gravació de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i documentació requerides en les tasques administratives ...

OFERTA CURSOS 100% SUBVENCIONATS

ANGLÈS A2. A
Marc Europeu de Referència

Comprendre i utilitzar expressions quotidianes i frases senzille. Referir-se a temes i qüestions properes, formulant i responent preguntes relacionades. Interactuar d'una manera senzilla,utilitzant un vocabulari bàsic.OFERTA CURSOS 100% SUBVENCIONATS

XARXES SOCIALS

Conèixer com desenvolupar una estratègia eficient en xarxes socials.Dominar les tècniques per a una bona gestió de les comunitats socials amb l'objectiu de fer-les més participatives i àmplies.

OFERTA CURSOS 100% SUBVENCIONATS

ANGLÈS PER A TURISME

Conèixer el vocabulari i les expressions habituals del negoci turístic; millorar la capacitat de comprensió i comunicació en llengua anglesa; desenvolupar la capacitat de parlar en públic en llengua anglesa.

ACREDITACIÓ ACTIC

CENTRE EXAMINADOR

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.